باربری ارتش               09196309320

اتوبار ارتش                09106639310

وانت بار ارتش           09363311860

حمل ونقل ارتش 

ارتش بار